Wandered Space เว็บหาสถานที่

Wandered.Space เว็บหาที่ใกล้เคียงที่ไม่ไกลเกินไป!

Wandered Space เว็บไซต์ชื่อเก๋ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะสามารถแนะนำให้เราไปในสถานที่ๆโดดเด่นที่ใกล้เคียงกับบริเวณนั้นในช่วงที่เราอยู่ในขณะนั้นได้ซึ่งจะเป็นสถานที่ๆใกล้เคียงในแบบที่สามารถจะเดินไปได้

การทำงานของเว็บ Wandered Space นั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรโดยจะใช้สถานที่ๆเราอยู่เป็นตัวตั้งต้นในการค้นหาจุดน่าสนใจที่โดดเด่นซึ่งอาจจะเป็นร้านอาหาร สวนสาธารณะ บาร์หรือแม้แต่สถานที่ทั่วไปที่ไม่ห่างจากที่ๆเราอยู่และสามารถไปเยือนด้วยการเดินได้ซึ่งจะทำให้การไปในแต่ละที่ของเรานั้นมีที่ไป มีทางเลือกมายิ่งขึ้น

IMAGE: TechCrunch

ทั้งนี้ Wandered Space นั้นหาข้อมูลทางด้านเส้นทางและจุดน่าสนใจจาก ArcGIS ซึ่งทีมงานผู้พัฒนาก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเว็บต่อไปให้กว้างขวางลึกซึ้งขึ้นด้วยการแนะนำการเดินทางไปยังเส้นทางต่างๆที่ผู้ใช้งานในแต่ละคนชอบเพิ่มเข้าไปในอนาคต

Comments
Pin It on Pinterest

Share This