Google ต่ออนาคต Wikipedia พร้อมให้ใช้ Machine Learning!

Google ต่ออนาคต Wikipedia พร้อมให้ใช้ Machine Learning!

ถือว่าเป็นการต่อชีวิตให้กับ Wikimedia แบรนด์ทำข้อมูลเจ้าของแหล่ง Open Source อย่าง Wikipedia เมื่อ Google ได้ทำการหว่านเงินเป็นจำนวน 3.1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะช่วยองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์แค่เพียงอย่างเดียวนี้ยืนหยัดในระยะยาวได้ต่อไป 

image: 9to5google

นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงในอนาคตที่มองเห็นได้แล้ว Google ยังให้โอกาสเหล่านักจัดการข้อมูลใน Wikipedia เข้าถึงเทคโนโลยี Machine Learning ของตัวเองได้โดยความเชื่อมโยงของ Google และ Wikimedia นั้นมีความชัดเจนกันมานานพอสมควรแล้วจากการที่เนื้อหาของ Wikipedia จะขึ้นผลลัพธ์เป็นอันดับต้นๆที่ผู้ใช้งานเสิร์ชสามารถเห็นได้ง่าย

เราน่าจะได้เห็นการร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นของทั้ง Wikipedia และ Google มากกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ง่ายมากยิ่งขึ้น

image: wired

CREDITS: WIRED // VENTURE BEAT

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This