Tag Archives: อันตรายของปัญญาประดิษฐ์

Hawkings ระบุปัญญาประดิษฐ์อาจนำมาซึ่งจุดจบของมนุษย์

Hawkings ระบุปัญญาประดิษฐ์อาจนำมาซึ่งจุดจบของมนุษย์

Steven Hawkings (สตีเฟ่น ฮอคว์กิ้งส์) ระบุว่าอีกไม่เกิน 100 ปีข้างหน้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์จะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของคนในอนาคต

Pin It on Pinterest