How Much Toilet Paper เว็บคำนวณการใช้งานกระดาษชำระเพื่อหลบโควิด-19!

How Much Toilet Paper เว็บชี้การใช้กระดาษชำระหลบโควิด-19!

ท่ามกลางความหวั่นวิตกเกี่ยวกับโรคติดต่อร้ายแรงอย่างโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงอีกหนึ่งในของใช้ที่จำเป็นเอามากๆคือกระดาษชำระที่ใครหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณจำนวนการใช้กระดาษล่วงหน้าของเราเว็บ How Much Toilet Paper ก็เข้ามาเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งแรงแล้ว

credit: know techie

ทั้งนี้เว็บดังกล่าวจะทำการคำนวณกระดาษชำระที่เรามีอยู่ว่าจะเหลือให้ใช้งานได้ในกี่วันในช่วงที่หลีกเลี่ยงหนีการระบาดของโควิด-19 โดยจะคำนวณจากจำนวนม้วนที่เหลือและจำนวนครั้งในการเข้าห้องน้ำแต่ละวัน จากนั้นก็จะทำการสรุุปว่ากระดาษชำระที่เหลือทั้งหมดใช้งานได้อีกกี่วัน

เว็บ How Much Toilet Paper มีประโยชน์แน่ๆอย่างน้อยก็ในช่วงที่ต้องรับมือกับโรคระบาดและจะทำให้เตือนว่าจะต้องไปซื้อกระดาษชำระเพิ่มเมื่อไหร่และอีกแค่ไหน!

credit: mobile syrup

CREDITS: MOBILE SYRUP // KNOW TECHIE 

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This