Youtube เพิ่มระบบการกรองคอมเม้นท์ให้ Creator!

Youtube จ่อปล่อยระบบกรองคอมเม้นท์ให้ Creator!

YouTube ได้ทำการอัพเดทฟีเจอร์ระบบกรองในการจัดการคอมเม้นท์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ผู้ทำช่อง YouTube เข้าถึงคอมเม้นท์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายและตรงประเด็นมากกว่าเดิม

ฟีเจอร์ดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากให้กับเหล่า creator ได้เข้าถึงคอมเม้นท์ในส่วนที่ตัวเองต้องการได้อย่างฉับพลันทันทีและเป็นการร่นลดเวลาไม่ต้องแยกแยะและหาเม้นท์ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

credit: tubefilter

สำหรับในเบื้องต้นนั้นจะสามารถกรองสิ่งต่างๆได้ดังต่อไปนี้คือ Response status – สถานะการตอบซึ่งเป็นระบุว่าเราได้ตอบคอมเม้นท์นี้ไปบ้างหรือยัง / Contains question – คอมเม้นท์ที่เป็นคำถามต่างๆ / Subscriber count – เป็นการกรองว่าผู้เม้นท์มีคนติดตามมากน้อยเท่าไหร่ / Subscriber Status – สถานะ subscriber / Member Status – เป็นตัวบอกว่าผู้เม้นท์เป็นสมาชิกของช่อง YouTube ด้วยหรือไม่

ก่อนหน้านี้เอง YouTube ก็มีเครื่องมือการกรองในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้มีศักยภาพและมีประโยชน์เท่าไหร่นัก ต่างไปจากครั้งนี้ที่จะทำให้ Creator สามารถแยกแยะความเป็นจริงของผู้มาคอมเม้นท์เป็นอย่างไรที่อาจจะนำไปสู่หนทางการสร้างความน่าสนใจเพิ่มเติมได้ในอนาคต

credit: youtube

CREDITS: TUBE FILTER

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This