Foursquare Location Cloud & Places

ที่ไหนนิยมอะไร ฟีเจอร์ใหม่ของ Foursquare บอกเราได้!

Foursquare เตรียมเพิ่มสองฟีเจอร์ใหม่อย่าง Location Cloud และ Location Places เข้าไปในระบบแล้ว

ทั้งนี้ Location Cloud จะเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลต่างๆจาก Foursquare เพื่อช่วยวิเคราะห์และคาดเดาทิศทางด้านธุรกิจและลักษณะรวมทั้งประเภทของลูกค้าซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นคือการนำเอาแพลตฟอร์ม Pinpoint มาประยุกต์ใช้ให้ทำการตลาดได้ตรงกับนิสัยหรือความนิยมในสถานที่นั้นๆได้

Foursquare Location Cloud & Places

ในขณะที่ Location Places ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Cloud เช่นกันแต่จะเน้นหนักไปที่สถานที่ของบริษัทและธุรกิจที่น่าสนใจกว่า 65 ล้านแห่งทั่วโลก

นอกจากนั้นใน Location Cloud ยังมีข้อมูลและรายละเอียดของสิ่งที่นิยมฮิตในแถบนั้นด้วยซึ่งนักพัฒนาที่สนใจก็สามารถทำการปรับแต่งค่านำไปใช้ตามต้องการได้ด้วย

Foursquare

ฟีเจอร์ของ FourSquare ที่เตรียมเพิ่มเข้ามาใหม่อย่าง Location Cloud และ Location Places นั้นนับว่ามีประโยชน์ทางด้านการตลาดและธุรกิจค่อนข้างมากซึ่งขึ้นอยู่กับเราว่าจะนำไปใช้ต่อยอดได้อย่างไรกันบ้าง

Foursquare

Comments
Pin It on Pinterest

Share This