GOOGLE MAPS ฟีเจอร์ Walking Direction

Google Maps จ่อเพิ่มฟีเจอร์ชี้นำการเดินทางด้วยเท้า!

Google Maps นั้นได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์ให้กับเหล่านักปั่นน่องเหล็กในปี 2014 ซึ่งระบุเส้นทางจากที่เริ่มต้นไปยังปลายทางเมื่อปี 2014 รวมถึงแจกแจงรายละเอียดของแต่ละเส้นทางเอาไว้ให้ผู้ใช้งานด้วยซึ่งอัพเดทที่ใกล้คล้ายเคียงกันเตรียมมาในอีกไม่ช้าให้กับผู้คนที่เดินทางสัญจรด้วยการเดินเป็นหลัก

IMAGE: Mashable

ทั้งนี้เส้นทางการเดินของผู้ใช้งานนั้นจะแตกต่างและเปลี่ยนแปลงสอดคล้องตามที่ผู้ใช้งานเดินไปในแต่ละขณะซึ่งสามารถเห็นได้ว่าระยะทางหรือความโล่งโปร่งของเส้นทางนั้นมีมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเส้นทางย่อยๆ

IMAGE: Mashable

อย่างไรก็ตามฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นยังมาแค่ในแบบเว็บและยังไม่ได้ปรากฏตัวในแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนซึ่งฟีเจอร์ในลักษณะจะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเส้นทางการเดินที่ถูกต้องและสะดวกมากยิ่งขึ้นได้ตามสภาพร่างกายและความเร่งด่วนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

IMAGE: UnlockBoot

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This